» Regulamin

Witamy w sklepie internetowym pphu GEBI polskiego producenta pościeli niemowlęcych

Witamy w sklepie internetowym

Regulamin

Regulamin sklepu pphu Gebi

 

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną strony sklep.gebi.net.pl

 

§ 1

Wstęp

 Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.gebi.net.pl prowadzonego przez Sławomira Regulskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  PPHU GEBI Sławomir Regulski, ul. Gdańska 2a, 06-300 Przasnysz, NIP 761-100-12-39, REGON 550404830, wpisanym do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

Dane teleadresowe:

PPHU GEBI

Sklep Internetowy

ul. Gdańska 2a

06-300 Przasnysz

Dane teleadresowe do składania reklamacji

PPHU GEBI

Sklep Internetowy

ul. Gdańska 2a

06-300 Przasnysz

Pracujemy:     

pon-pt w godz. 7:00 - 15:00    

E-mail:  gebi@home.pl

 

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1)      Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
2)      Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3)      Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
4)      Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5)      Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
6)      Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.gebi.net.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
7)      Strona – Usługodawca lub Klient;
8)      Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
9)      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
10)   Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
11)   Usługodawca – Sławomir Regulski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  PPHU GEBI Sławomir Regulski, ul. Gdańska 2a, 06-300 Przasnysz, NIP 761-100-12-39, REGON 550404830, wpisanym do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki;
12)   Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
13)   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

§ 3

Obowiązki Stron

1.  Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami    
     obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także do  
     niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2.  Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad.
3.  Jeżeli kupującym jest Konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później 
     niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie   
     towaru wskazany jest inny termin dostarczenia towaru).

 

§ 4

Zamówienia

1.  Klient może składać zamówienia na towary znajdujące się w bieżącej ofercie sklepu za pośrednictwem sklepu 
     Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał rejestracji.

2.  W celu zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość poprzez sklep internetowy należy wejść na stronę   
     internetową sklepu, a następnie dokonać wyboru towaru i złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności     
     techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty lub informacje.

3.  Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez klienta regulaminu.

4.  Wraz ze złożeniem zamówienia dochodzi do  zawarcia umowy sprzedaży.

5.  Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez klienta niebędącego konsumentem,   
     który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w 
     sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

6.  Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia złożonego przez klienta niebędącego konsumentem.

 
                                                                                      § 5

                                                            Ceny, płatności oraz dostawa Towaru
 
1.  Ceny w sklepie są podane przy każdym z towarów i są wyrażone w złotych polskich, a także stanowią ceny 
     brutto tzn. zawierają podatek VAT.
2,  Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania zamówienia.
3.  Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostaw
     ponosi klient.
4.  Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej albo w inny sposób uzgodniony z klientem.
5,  Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane w najkrótszych możliwych terminach.
6.  Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
 •  przelewem bankowym na rachunek bankowy usługodawcy.
 •  za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze towaru.
 •  płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie sklepu.
 •  płatność przelewem za pomocą PayU.
 •  płatność kartą płatniczą za pomocą PayU.
 • płatność za pomocą systemu PayPal
7.  Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, sugerujemy, aby konsument sprawdził przesyłkę
     i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
       a)    uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
       b)    niekompletności przesyłki,
       c)    niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia
     konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie  uwag lub
     notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie usługodawcy o zaistniałej    
     sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności 
     dostarczyciela przesyłki.
8.  Klient niebędący konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W
     przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy towaru i niezwłocznie
     skontaktować się ze sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru w trakcie
     transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez
     odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
9.   Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej
      przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (towarem) oraz niebezpieczeństwo
      przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru).
10. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez sprzedawcę konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
      uszkodzenia towaru przechodzi na konsumenta z chwilą wydania towaru konsumentowi. Za wydanie towaru
      uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór
      przewoźnika przez konsumenta.
12. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny,
     składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od
     objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a
     w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od
     objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego
     oświadczenia przed jego upływem na adres sprzedawcy gebi@home.pl
13. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi
      załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do regulaminu.
14. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za
      niezawartą.
15. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę,
     oferta przestaje wiązać.

 

§ 6

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 

Obowiązki Konsumenta

1.  Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym
    odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar  
    powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

2.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

3.  Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania (prania, prasowania itp.), zapakowany w oryginalne, niezniszczone opakowanie.

 

Obowiązki Sprzedawcy

 

1.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  
     konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
     w tym koszty dostarczenia towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od 
     konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej  
     odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,  
     chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi  
     kosztami.

3.  Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany 
     przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego 
     dodatkowych kosztów.

4.  Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

 

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta:

 • który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 7

Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

1.  Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad i odpowiada za wady towaru.

2.  Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży.

3.  Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności towarów z umową sprzedaży) można składać pisemnie na 
    adres sprzedawcy lub pocztą e-mail.

4.  Jeżeli sprzedany towar ma wadę, klient może:

 1. żądać wymiany towaru na wolny od wad albo
 2. żądać usunięcia wady; albo
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

5.  Uprawnienia określone w ust. 5 pkt 1 lub 2 są pierwotne, a określone w pkt 3 dopiero następcze.

6.  Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

7.  W przypadku stwierdzenia przez konsumenta niezgodności towaru z umową sprzedaży (wady fizycznej) konsument 
    powinien odesłać sprzedawcy reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

8.  Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.         

9.  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

§ 8

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

1.   Przedstawienie oferty sklepu,

2.   Możliwość składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym i tym samym zawierania umów  
       sprzedaży na odległość

3.    Możliwość korzystania z konta klienta,

4.    Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej nie wymaga rejestracji.

5.    Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 3 powyżej wymaga dokonania rejestracji.

6.    Do korzystania ze sklepu wymagane jest posiadanie przez klienta urządzenia z dostępem do sieci internet        
       wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, 
      Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która 
      zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji 
      przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

7.   Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego 
      korzysta Klient w szczególności posiadało:

 • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
 • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

 

§ 9

Rozstrzyganie sporów

1.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą a klientem, który jest konsumentem 
      zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania 
      cywilnego.

2.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą a klientem, który nie jest konsumentem 
      zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.

 

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 

§ 11

Postanowienia końcowe

1.   Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień regulaminu. W celu realizacji tego 
      uprawnienia konsument powinien się skontaktować usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
      poczty e-mail lub telefonicznie.

2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
      przepisy prawa.

3.   Klienci mogą uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem
      odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

4.    Informacje o towarach podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz
       ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

5.    Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach sklepu internetowego, w szczególności prawa
       autorskie do zdjęć, nazwa sklepu, znaki towarowe usługodawcy oraz producentów towarów, wchodzące w
       ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie
       prawnej i przysługują usługodawcy lub podmiotom, z którymi usługodawca zawarł stosowne umowy.
6.    Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody
       usługodawcy.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Data: ……………………………………………………

 

Adresat:

Dane teleadresowe:

 

PPHU GEBI

Sklap Internetowy

ul. Gdańska 2a

06-300 Przasnysz

 

Infolinia:   

29 752 38 20

Pracujemy:     

pon-pt w godz. 7:00 - 15:00    

 

E-mail:  gebi@home.pl

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..

 

 

Data zawarcia odbioru Towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………..….

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………………….…

Adres konsumenta:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

 

 

………………………………….

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 


Przejdź do strony głównej
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).